Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Kenya: dimi ni nisɔndiya Ruto ka kalata laseli kɔfɛ


Kenya's election results to be announced, in Kisumu
Kenya's election results to be announced, in Kisumu

Ɲɛjiraliw, minnu tun bɛ kɛ tuma dɔw la ni fariyakow ye ani minnu tun bɛ jɛnsɛn ɲɛjibɔ gazi fɛ, olu binna Kenya jamana yɔrɔw la minnu bɛ sigida la jumadon, o kɛra sababu ye ka jamanakuntigi kɔrɔ William Ruto ka sebaaya laseli kɛ wulada fɛ, jamanakuntigi ka kalata la Outikalo tile 9.

A si ye san 55 ye, William Ruto sugandira a ka ɲɔgɔndan fɔlɔ la ni 50,49% ye ka sɔrɔ ka 48,85% sɔrɔ Raila Odinga fɛ, tariku mɔgɔ min bɛ fanga sinamatɔn kɔnɔ min dɛmɛna ɲinan gɔfɛrɛnaman fɛ nin wote in na ni bolofara caman ye nɛgɛso la. Afiriki kɔrɔnyanfan sɔrɔko.

K’a sɔrɔ jamana tun hakili sigilen don fɔlɔ hali ni jaabiw makɔnɔli banbali kɛra, lafiya kɛra jɔrɔnanko ye jumadon ani polisiw bilala ka caya jamana in yɔrɔ dɔw la minnu yɛrɛyɛrɛla waati tɛmɛnenw na sɔsɔliw fɛ ani kalataw kɔfɛ minnu bɛ mɔgɔ faga tuma dɔw la.

O cogo la, ɲɛjiraliw kɛra Nayirobiyi faaba marabolo caman na minnu tun bɛ fɔ kosɛbɛ, i n’a fɔ Mathare, Kayole ani Kibera. Tasuma donna pankurunw na walasa ka siraw datugu Odinga dugujukɔrɔyɔrɔ in na ani dugu barikama in na, kamalenninw tun bɛ faraw fili yɔrɔ min na, dɔw tun bɛ vuvuzelaw ni fiyɛlilanw fiyɛ.

(Ani AFP)

XS
SM
MD
LG