Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Binkanni kɛra Somali jamana na


Somalia Extremist Attack
Somalia Extremist Attack
Abdikadir ko: "Lakanalitɔnw ye siwili tan ni caman kisi, denmisɛnw fana tun bɛ o la, minnu tun sirilen bɛ boon kɔnɔ", k'a fɔ ko "mɔgɔ fanba kisira." Binkannikɛlaw tun bɛ dingɛ kɔnɔ hali bi lotɛli kɔnɔ sibiridon sɔgɔmada fɛ, marifa cilenw ni binkannikanba dɔw mɛnna o yɔrɔ la. Somali polisiw ka kumalasela Abdifatah Adan Hassan y'a jira kunnafonidilaw la ko nin binkanni in kɛra a yɛrɛfagatɔ dɔ de fɛ. Seerew y’a jira ko binkanni filanan kɛra miniti damadɔ fɔlɔ kɔfɛ, min kɛra sababu ye ka mɔgɔfaga kɛ kisibagaw, lakanabagaw ani siwiliw la minnu girinna ka taa lotɛli la binkanni fɔlɔ kɔfɛ. Silamɛtɔn dɔ min ni Al-Qaida cɛsirilen don, n’o ye Al-Shabaab ye, n’o ye murutili kɛ Somali jamana fanga kan kabini san 15, o y’a jira ko ale de ye binkanni in kɛ. "Al-Shabaab binkannikɛlaw kulu dɔ ye u yɛrɛ bila sira ni fanga ye Hayat lotɛli la Mogadishu, kɛlɛcɛw bɛ ka marifa ci k'a sɔrɔ u ma kɛ k'a sɔrɔ u ma kɛ lotɛli kɔnɔ", o kulu in y'o sɛmɛntiya kunnafoni surun dɔ kɔnɔ pro site web dɔ kan. -shebab. Shebab ka kumalasela Abdiaziz Abu-Musab y’a jira u ka telewisɔn na, n’o ye Radio Andalus ye, sibiridon ko kulu in bɛ ka boon in mara hali bi, wa ko u ye “bɔnɛba lase” lakanabagaw ma. O ye binkanniba ye Mogadishu jamana kan kabini Somali jamanatigi kura Hasan Sheikh Mohamud sugandira Mɛkalo la.
XS
SM
MD
LG