Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Kolonɛli Abdoulaye Maïga, kɛra Mali Minisiriɲɛmɔgɔ kura ye


ITV - MALI - FRANCE - DIPLOMATIE - ARMEE - POLITIQUE
ITV - MALI - FRANCE - DIPLOMATIE - ARMEE - POLITIQUE
Mali jamana fanga kuntigi, Colonel Assimi Goïta, ye kari don kolonɛli wɛrɛ sigi, n’o ye minisiri Abdoulaye Maïga ye, n’o ye minisiriɲɛmɔgɔ ye waati kuntaala surun, ka bila siwili Choguel Kokalla Maïga nɔ na, min donna dɔgɔtɔrɔso la a tile damadɔ ye nin ye.

"Kolonɛli Abdoulaye Maïga, n'o ye marabolow marali ni marabolow minisiri ye, ale bilala ka fanga ta ka bɔ minisiriɲɛmɔgɔ Choguel Kokalla Maiga bolo, n'o ye minisiriɲɛmɔgɔ ye, gɔfɛrɛnaman ɲɛmaa", o ye sariya ye min kalanna jamana telewisɔn na.

Ka fara Decentralisation ko nafama kan, Abdoulaye Maïga, min si bɛ san binaani ɲɔgɔn na, ale fana tun ye gɔfɛrɛnaman ka kumalasela ye. A ma dɔn kosɛbɛ sanni a ka sigi nin jɔyɔrɔ in na san 2021 laban na, a ye to ka o jɔyɔrɔ in na kalo damadɔ tɛmɛnenw na, k’a ka trellis don, jamana ja barani na, gɔfɛrɛnaman ka laseli dɔw minnu bɛ mɔgɔ kabakoya kosɛbɛ ani kuma minnu fɔra Faransi kan, minnu ye kuma barikamaw ye.

A fɔra ko kolonɛli Maïga ma kɛ sɔrɔdasi kulu dɔ ye min ye fanga ta ni fanga ye ni kolonɛli Goïta ye san 2020 awirilikalo la.

Nka a jatera ko a surunyalen don Mali cɛ barikama in na wa a kɛra faransi politiki kan ni Faransi n’a jɛɲɔgɔnw ye min daminɛna binkanni filanan kɔfɛ min, san 2021 mɛkalo la, ye siwili jamanakuntigi ni minisiriɲɛmɔgɔ bɔ baara la.

O kɔfɛ, kolonɛli Goïta ye wari bila ka kɛ jamanakuntigi kɔrɔsigi ye.

Kolonɛli Maïga sigili gɔfɛrɛnaman ɲɛmaa ye, jamanakuntigi fila ninnu ye, a dɔgɔyalenba la, waati dɔɔnin kɔnɔ, sɔrɔdasiw ye, k’a sɔrɔ kolonɛliw tun y’u yɛrɛ bila jamanadenw ka degun kɔrɔ san 2020 wulilen kɔfɛ walasa ka jɔyɔrɔ fila in kalifa siwiliw ma, k’a sɔrɔ u bɛ fanga mara u kan latigɛdɔn.

Choguel Kokalla Maïga, Mali politiki la gniemogow, a sugandira ka ke gofereneman gniemogow ye, a ka gniemogow gniemogow ke, san 2021 mekalo la. A donna dɔgɔtɔrɔso la a tile 8 ye nin ye, dusukun tantanni kɔfɛ, dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la. O kɔfɛ, a ka baara kɛlenw wasalen don k'a jira ko "kalo 14 baara kɔfɛ k'a sɔrɔ a ma lafiɲɛbɔ, (a tun) bilala lafiɲɛbɔ la ni fanga ye a ka dɔgɔtɔrɔ fɛ". U y’a jira ko a seginna baara la dɔgɔkun nata la.

Nka kibaruya wɛrɛ ma Di a ko la foroba la kabini o waati.

XS
SM
MD
LG