Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

ONU ye a ka jalakiw kuraya Mali sɔrɔdasiw ni jamana wɛrɛw ka sɔrɔdasiw kan, minnu ye siwili maa 50 faga awirilikalo tɛmɛnen na.


MALI-CONFLICT-UNREST-ARMY
MALI-CONFLICT-UNREST-ARMY

Minusma ye a ka kalo saba sɛbɛn bɔ karidon, hadamadenw ka josariyaw tiɲɛni kan awirilikalo ni zuwɛnkalo cɛ. A bɛ segin awirilikalo tile 19 ko kɛlenw kan Hombori Mali cɛmancɛ la. Minusma ka fɔ la, o don Mali sɔrɔdasiw, ni jamana wɛrɛw ka sɔrɔdasiw ye, ye baara dɔ kɛ, min kɔnɔna na, siwili mɔgɔ 50 ni kɔ fagara, muso kelen ni denmisɛn dɔ tun bɛ yen, ka maa 500 ni kɔ minɛ. Minusma tɛ kunnafoni si di nin jamana wɛrɛw ka kɛlɛcɛ ninnu kan. Awirilikalo tile 22, Mali sɔrɔdasiw y'a jira k'u ye "raking" kɛ Hombori yɔrɔ la, binkanni kɛlen kɔfɛ tile saba ka kɔn o ɲɛ. A ko ale ye binkannikɛla 18 faga, ka maa 611 minɛ. U fanba bilala ka bɔ kaso la. Nka cɛ tan ni fila minnu minɛna, mɔgɔ fila sara tɔɔrɔ la, Minusma ka fɔ la. Awirilikalo tile 24, sɔrɔdasi dɔ ye kasoden 20 wɛrɛw faga ka surunya sɔrɔdasi sigiyɔrɔ la Hombori, Minusma y’a fara a kan. O jalakiw bɛ senna ni Mali faamaw ni Mali faamaw ka jɛɲɔgɔnya gɛlɛyalen ye, minnu ye Olivier Salgado gɛn kaban, n’o ye Minusma ka kumalasela ye, waati dɔɔnin Ivori jamana sɔrɔdasi 49 minɛni kɔfɛ Bamakɔ.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG