Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Irisi jamanatigi Vladimir Putin ye yamaruya Di ko finitigi marabaga -reserviste- ba keme saba, walasa ka fanga kura Di aka finitigiw ma.


Russian President Vladimir Putin visits Veliky Novgorod
Russian President Vladimir Putin visits Veliky Novgorod
Irisi jamanatigi Vladimir Putin ye yamaruya Di ko reserviste 300.000 ka Lajɛ walasa ka fanga kura Di a ka binkanni ma Ukraine jamana kan, k’a Fɔ ko ale labɛnnen dòn ka baara Kɛ n’a ka marifatigiba in “fɛɛrɛ bɛɛ” ye Tlebi jamanaw kan. Fɛɛrɛ min jalakilen don kosɛbɛ Amerikikaw ni faraje jamanaw - Erɔpukaw fɛ.
"jigitige tɛ ", M. Putin y'a Jira kosɛbɛ, k'a Jira ko Tlebi jamanaw b'a fɛ ka Irisi "hakili" k'a Fɔ ko u ye "nucléaire blackmail" Kɛ a kama, k'a Jira o cogo la ko a labɛnnen dòn ka baara Kɛ ni finye mugu fariman marifa ye. Nin lajɛba in yɔrɔ dɔ ni nafama in ka bɔ nin karidon in na, o ɲɛsinnen bɛ « jamanadenw ma minnu bɛ marabaga kɔnɔ, minnu ye baara kɛ kaban » wa a « wajibiyalen don », o ye Putin ka fɔta ye telewisɔn ka kuma kɔnɔ min sɛbɛnna ka kɔn a ɲɛ, n’o bɔra bi karidon sɔgɔma in na. Risi jamana ka lafasali minisiri, Sergei Shoigu, y’a jira k’a jɛya ko reserviste 300.000 jɔrɔlen don, a ka dɔgɔ "1,1% ka bɔ nafolo la min bɛ se ka lajɛ".Nka a bɛɛ lajɛlen na, Risi miliyɔn 25 bɛ se ka lajɛ walasa ka don sɔrɔdasikulu la Ukraine kɔrɔnyanfan ni woroduguyanfan na. Tlebi jamanatigi damadɔ fɛ, nin ye taamasyɛn jɛlen ye min b’a jira ko Putin b’a fɛ ka t’a fɛ k’a ka kɛlɛ tiɲɛnenw na ani ka sɔn a ma ko « barikantanya », k’a sababu kɛ a ka sɔrɔdasiw bɛ kɔsegin Ukrayina ka kɛlɛbolow ka kɛlɛbolow ɲɛkɔrɔ. Kabini mobilizasiyɔn in laseli kɛra, wuluwulu tilennenw ka taa yɔrɔw la minnu ka surun Irisi jamana na, olu bɛɛ feerela ka ban o don in na. Dugu kɔnɔ bɛlɛnw ka taa duguw la minnu ka surun jamana dancɛw la, olu fana wulila, ka tɛmɛ dɔrɔmɛ 750 kan ... ka kɛɲɛ ni dɔrɔmɛ 70 dɔrɔn ye normalement. O lajɛ in bɛ Kɛ don min na, Irisi jamana ye "jama fanga nyininkaliw" (jamanaw ka jὲkafɔ) Laseli Kɛ Ukɛrɛni kɔrɔnyanfan ni woroduguyanfan mara naani na dɔgɔkun laban na.
Ani AFP
XS
SM
MD
LG