Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Burkina: fanga dariki bagaw ye Damiba jalaki ko "a ye kɛlɛbolo dɔ labɛn"walasa ka bagama boloda ka bɔ "France daga dɔ la"


Captain Ibrahim Traore looks on during the announcement on television that he has ousted Burkina Faso's military leader Paul-Henri Damiba and dissolved the government and constitution, in Ouagadougou
Captain Ibrahim Traore looks on during the announcement on television that he has ousted Burkina Faso's military leader Paul-Henri Damiba and dissolved the government and constitution, in Ouagadougou

Burkina: fanga dariki bagaw ye Damiba jalaki ko "a ye kɛlɛbolo dɔ labɛn" walasa ka, bagama boloda ka bɔ "Fransi daga dɔ la".

Sɔrɔdasi minnu ye fanga ta Burkina Faso sibiridon, olu ye Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba jalaki, min tun bɔra fanga la tile kelen ka kɔn o ɲɛ, ko "a ye kɛlɛbolo dɔ labɛn", ka bɔ "France dagayoro" dɔ la, Ouagadougou kɛrɛfɛ, Faransi bɛ ban min na. "Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba tun bɛna dogo Faransi ka sigiyɔrɔ kɔnɔ Kamboinsin, walasa ka kɛlɛbolo dɔ labɛn walasa ka ɲagami dan an ka lafasalitɔnw ni lakanabagaw kɔnɔ", u y'o fɔ. kunnafonisɛbɛn dɔ kɔnɔ min kalanna ka taa a fɛ jamana telewisɔn ani bolonɔ bilala Kapiteni Ibrahima Traoré fɛ, n'o ye jamana fangatigi kura ye. Lɛrɛ kelen ka kɔn o ɲɛ, Faransi ka lasigidenso min bɛ Burkina Faso, o tun ye kunnafoni dɔ bɔ k’a jira ko “ka ban kosɛbɛ ko Faransi sɔrɔdasiw sen donna sanga damadɔ tɛmɛnenw na ko kɛlenw na”. Lasigidenso fana bɛ ban "kuma minnu fɔra Burkinabè fangatigiw bisimilalen don walima u bɛ Faransi sɔrɔdasiw ka lakana kɔnɔ". Putschistw ka fɔ la, nin wale in min bɛ se ka kɛ Damiba fɛ, o bɛna tugu u ka « sago jɔnjɔn na ka taa jɛɲɔgɔn wɛrɛw fɛ minnu labɛnnen don ka dɛmɛ don jatigiwale kɛlɛli la ». Jamana si ma fɔ k’a jɛya, nka Irisi jamana min ka fanga bɛ ka bonya Faransikan fɔbagaw ka farafina gun kɔnɔ, o ye jɛɲɔgɔnw dɔ ye min bɛ se ka kɛ. Faransi bɛ Burkina Faso ni Sabre kɛlɛbolo ye, kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ min sigilen bɛ Kamboinsin, kilomɛtɛrɛ bisaba ɲɔgɔn ka bɔ faaba la. Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, n’ale yɛrɛ nana fanga la Zanwuyekalo la ni putsch ye, sɔrɔdasiw ye a bila a ka baara la jumadon wula fɛ, ka Ibrahim Traoré bila a nɔ na junta ɲɛmɔgɔya la, n’o ye kapitɛni kamalennin ye min si bɛ san 34. san. Ko in bɛ ka gɛlɛya tugun kabini sibiridon tilelafana fɛ Ouagadougou, marifaciw ni sɔrɔdasiw bilali kɔfɛ nbɛdaw la min bɛ siran bila kɛlɛ la, n’o ye Damiba dɛmɛbagaw ni jamana fangatigi kuraw cɛ.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG