Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Burkina:Wilikajow Ouagadougou ka kegne ni farafinna tilebinyan fan jamanaw ka, nafasorosira jekulu gniemogow ka taama ye Ouagadougou.


Supporters of Burkina Faso's new junta protest against the arrival of ECOWAS delegation in Ouagadougou
Supporters of Burkina Faso's new junta protest against the arrival of ECOWAS delegation in Ouagadougou
Mɔgɔ tan ni fila caman ye ɲɔgɔnye girinkajo kɛ taratadon Ouagadougou, ka ɲɛsin farafina tilebinyanfan cidenjɛkulu dɔ ka taama ma walasa ka ko in jateminɛ Burkina Faso tile damadɔ fanga tiɲɛni filanan kɔfɛ kalo 8 kɔnɔ. U bɛ ka Risi darapow wuli ani ka kumakanw fɔ ka Moskow tanu, u y’u ka nisongoya jira sɔrɔko jɛkulu la farafina tilebinyanfan jamanaw (CEDEAO) ani Faransi, AFP kunnafonidila dɔ y’o kɔlɔsi. "Ayi CEDEAO ka dankarili la", "France bɛ bɔ", "An ka jɛ an k'a fɔ ko ayi Faransi ma", walima hali "Risi ni Burkina ka jɛkafɔ ka ɲɛnamaya", o bɛ se ka- an bɛ mɛnni kɛ ɲɛjirabagaw fɛ minnu lajɛlen bɛ siraba kan min bɛ taa Burkinabè jamanakuntigiso la . CEDEAO ka cidenjɛkulu sera tarata sɔgɔma, wa a tun ka kan ka taa jamanakuntigiso la walasa ka jamana fangatigi kura, Kapiteni, kunbɛn Ibrahim Traoré, AFP ye kunnafoni di jamana gniemogow ka seereya fe. "Nin cidenya baara in ye ka jɛkafɔ kɛ ni tɛmɛsira fanga kura ye, ka kɛɲɛ ni dɛmɛ dɔ ye an ka jamana bɛ nafa sɔrɔ min na". ka bɔ a sigiɲɔgɔnw ka farafinna tilebin yanfan fɛ, a y’o fɔ a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ, Kapiteni Traoré, min ye juma tɛmɛnen Lieutenant-colonel gɛn ka bɔ fanga la Paul-Henri Sandaogo Damiba, ale yɛrɛ nana fanga la fanga dafiri dɔ senfɛ Zanwuyekalo la. Ibrahimu Traoré ye sababu ta ka CEDEAO kɛlɛbagaw lasɔmi ko "mɔgɔ o mɔgɔ bɛ walew kɛ, a ka c'a la, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka... CEDEAO ka cidenya baara taabolo ɲuman bɛna kɛ sariya ka gɛlɛya kɔnɔ". A nimisara "cikanw jɛnsɛnni min b'a ɲini ka nin cidenya baara in taabolo ɲuman bali", a ye "a ka welekan kuraya ka ɲɛsin hakilisigi ma" ani "ka." mɔgɔ minɛni".
Sani tarata sɔgɔma, kulu fitininw tun ye siraba dabila Ouagadougou cɛmancɛ la sufɛ walasa ka u ka sɔsɔli kɛ ka ɲɛsin cidenjɛkulu ka taama in ma, ani cikan minnu b’a ɲini k’a ka taama bali, olu bilala ɛntɛrinɛti kan. Dɔgɔkun laban in na, cidenyajurusow ni sow minnu bɛ Faransi nafa jira, olu tun ye binkanni kɛ mɔgɔw fɛ min ka ɲi Kapiteni Traoré ma. A daminɛ na, a ka bɔli kɛlɛli kɔfɛ, Lieutenant-Colonel Damiba labanna ka sɔn ka a ka baara bila kari don na, ka taa Lome dugu kɔnɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen laban na, ɲɛjirabaga minnu ye Damiba ka bɔli ɲini, n’u jalakilen don ko Pari y’a lakana, olu tun ye wuli kaban Risi darapow, minnu bɛ wele bila ka dɔ fara sɔrɔdasiw ka jɛkafɔ kan ni Moskow ye. Risi ka fanga bɛ ka bonya Faransikan fɔbaga jamana caman na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Cɛma Afiriki jamanaw na. - CEDEAO ye kɔrɔfɔ kɛ - . CEDEAO bɛ jalaki tuma bɛɛ a kɛlɛbagaw fɛ ko a bɛ ɲɛmɔgɔw lafasa cogo labɛnnen na minnu bɛ u ka yɔrɔ la, k’a sɔrɔ u ma jateminɛ kɛ laɲiniw na mɔgɔw fɛ , ani a ɲɛmaa dɔw ka kolo Faransi walifaso mara fanga kɔrɔ bolo . CEDEAO ka ciden jɛkulu min bɛ Ouagadougou, o ɲɛmɔgɔya bɛ Bisawu ni Gine jamana kɔkankow minisiri bolo, n’o ye Suzi Carla Barbosa ye, n’a ka... jamana bɛ jɛkulu in ɲɛmaaya la , wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la , Nizer jamanakuntigi kɔrɔ Mahamadu Issoufou , min ye Burukina Faso cɛsiribaa ye . A bɛ na Burkina Faso ka koɲɛw jateminɛ, jamanatigi Damiba bɔlen kɔ, Kapiteni Traoré ye min jalaki kɛrɛnkɛrɛnnenya la « dɔgɔyali » la lakana koɲɛw la" jamana kɔnɔ min tiɲɛna jihadiw ka fariyakow fɛ ani binkanni jolilenw kɛra siwiliw ni sɔrɔdasiw kan yɔrɔ min na dɔ farala a kan kalo laban ninnu na. Kabini san 2015, binkanni minnu bɛ kɛ tuma bɛɛ marifatigiw fɛ minnu bɛ Al-Qaida ni silamɛtɔnba (IS) kulu la, olu ye mɔgɔ ba caman faga ani...o kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn fila ɲɔgɔn bɔ u ka yɔrɔw la. Kapiteni Traoré ye layidu ta ko a ɲɛmaa ye layidu minnu ta CEDEAO la, a bɛna olu bonya kalataw labɛnni kan ani a siwiliw seginni fanga la san 2024 zuluyekalo la.
Ani AFP
XS
SM
MD
LG