Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

ONU ka lasigiden min bɛ Mali la, o bɛ wele bila fɛɛrɛ ka boloda walasa k’a fanga sabati, kada lakana ko gereten, min marabolo caman la


UN
UN

Duniya kelenya ton ka, Lakanalitɔn ɲɛkɔrɔ taratadon, El Ghassim Wane ye kunnafoni di ko "lakanani, hadamadenya ani hadamaden josariyaw ko gɛlɛyara". O Kɛra k'a sɔrɔ banfulama bulamatigi ma kura naani Fàgara jumadon mugu perinta fe. "An bɛ baara kɛ n'an ka nafolo ye cogo la min bɛ se ka kɛ ni daɲɛw ye ani min bɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na", nka hɛrɛ sabatilitɔnw ka "laɲini" min bɛ dugukolo kan, "o tɛ se ka fɛɛrɛw bila u nɔ na, an mago bɛ minnu na kosɛbɛ", a y'a sinsin a kan ka t'a fɛ, k'a kuma "baarakɛyɔrɔ gɛlɛn" kan.

A ton nyemogo Antonio Guterres ka kunnafoni min sɛgɛsɛgɛra nin lajɛ in senfɛ, o b’a jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Minusma ye « dankarili minnu kɛ taamako ni donko la », n’olu fanba ye Mali fangatigiw ka wilikajow ye, ka fara « kunnafoniko wilikajow » kan cidenya baara nin kan. "Minusma bɛ farati la", Faransi lasigiden Nicolas de Rivière y'o fɔ, k'a ɲɛsin jatigewale kuluw ka walew ma ani "cidenya baara ka geleyaw kan". "O min bɛ lase, o tɛ kelen ye, nege t'a la ka dan sigi cidenya baara nin ka taamaw la", Mali jamana kɔkankow minisiri Abdoulaye Diop y'o jaabi, k'a jira ko "a b'a fɛ ka Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sabati a ka mara kɔnɔ.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG