Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Mali la, denmisɛn sàba fagara mugu perinta dɔ fɛ taratadon jamana cɛmancɛ la.


MALI-FRANCE-UNREST
MALI-FRANCE-UNREST

Sigida kunnafonidilaw ye denmisɛn saba fagali lase, minnu ka wotoro yelena mugu perinta dɔ kan. Denmisɛnnin ninnu ka saya jirala Bandiagara kɛnɛyaso la Mopti mara la. Nin ye a kasara sabanan ye min ye mɔgɔ faga nin marimafen suguyan in na, dɔgɔkun kelen kɔnɔ. Duguden tan ni kelen fagara, ka tan ni caman wɛrɛw jogin alamisa tɛmɛnen na o yɔrɔ kelen na, n’u ka bolimafen ba -bisi- fana yelena a dugujukoro mugu dɔ kan. Tenindon don, Minusma bolimafen dɔ binna minɛnw bɔli kɔlɔsili senfɛ jamana woroduguyanfan fɛ, ka Tchad hɛrɛ lakana bagaw naani faga, ka mɔgɔ fila jogin.

O marimafen jugu ni o mugu perinta yɛ ni jihadiw ka baarataabolo minenw ye. Faan wɛrɛ fɛ, jamana fanga dɛmɛbaga finitigi wolonwula fagara kunun Gao kɛrɛfɛ, marifatigiw ye binkanni kɛ u ka jɔyɔrɔw kan dugu saheliyanfan fɛ, ka kɛɲɛ ni Oumar Maïga ka fɔ ye, Ganda Izo kulu ka ɲɛmaa dɔ. Lakana bagaw y’a jira ko nin binkanni in kɛra mɔgɔfaga ye, k’a fɔ ko sɔrɔdasiw ye fangatigiw ci.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG