Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Kongo , kὲlɛba Kɛra kunun sɔrɔdasiw ni M23 murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana sira 2 kɛrɛfɛ, Goma ni jamana mara in dugu tɔw cɛ ani Uganda.


Congo Unrest
Congo Unrest

Dɔgɔkun damadɔ hakilisigi kɔfɛ, kɛlɛw daminɛna kokura a dɔgɔkun kelen ye nin ye Rutshuru mara la, ka kɛ sababu ye ka dugudenw bɔ u ka yɔrɔw la ka taa a fɛ. Kumakomageleya seben si ma sɔrɔ kunun, nka dugudenw y’a jira karidon na, mɔgɔ tan fagara, ka mɔgɔ tan ni caman jogin. Cidenjuru siratigɛ la, Ameriki jamana b’a ɲini marifatigiw fɛ, u k’u ka binkanniw dabila. "An bɛ wele bila jamana baarakɛlaw ma fana, u ka dɛmɛ dabila nin kulu ninnu kan, Rwanda lafasalitɔnw ye dɛmɛ min di M23 ma, o fana sen bɛ o la", Ameriki jamana ka lasigiden Robert Wood y'o fɔ lajɛ dɔ senfɛ, min kɛra Lakeba mara kan. "An bɛ Ameriki gɔfɛrɛnaman ka jɔyɔrɔ jɛlen bisimila, ka ɲɛsin dɛmɛ ma, Rwanda bɛ min di M23 ma. Jamana tɔw ka kan ka tugu o kɔ," Patrick Muyaya, min ye Kongo gɔfɛrɛnaman ka kumalasela ye, o y'o jaabi. Kalo caman kɔnɔ, Kinshasa ye Kigali jalaki ko a bɛ M23 dɛmɛ kosɛbɛ, Rwanda bɛ ka taa a fɛ ka ban min na.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG