Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Nizeriya jamana na, jamanatigi Muhammadu Buhari ye lajɛrɛ kɔrɔtɔlen dɔ kɛ ni lakana bagaw ɲɛmɔgɔw ye jamana faaba Abuja la.


Nigeria President Muhammadu Buhari speaks during the presentation of 2023 appropriation budget to the National Assembly in Abuja
Nigeria President Muhammadu Buhari speaks during the presentation of 2023 appropriation budget to the National Assembly in Abuja

Nizeriya jamana na, jamanakuntigi Muhammadu Buhari ye lajɛ kɔrɔtɔlen dɔ kɛ ni lakanabagaw ɲɛmɔgɔw ye bi jumadon, minnu ye bagabagaliba dɔ sɔsɔ faaba Abuja. Dɔgɔkun tɛmɛnen, Ameriki jamana ka lasigidenso min bɛ Nizeriya, o ye lasɔmini kɛ binkanniw kan minnu bɛ se ka kɛ dugu in kɔnɔ.

Ameriki ka binkanni bagabagali Nizeriya jamana lakana ladilikɛla Babagana Monguno ye a ka jamana lakanabaliya bonya sɔsɔ. "cinyɛ tɛ , o ye kunkan baaraba ye mɔgɔ si ma nin taamasiyɛn sugu di", Monguno y'o fɔ jamanatigi ka lajɛ kɔfɛ. A ye dusu don Nizeriyakaw kɔnɔ u ka segin u ka don o don baara kɛcogo kɔrɔ la. Kabini o Ameriki lasɔmini in, ka tugu Kanada ni Angletɛri jamanaw ka lasɔmini kɔ, Nizeriya polisiw ko u ye lakana sabati jamana kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ. Jamanatigi Buhari ye wele bila ka hakili sigi, k’a jira ko binkanni bagabagali si ma kɛ Abuja dugu kɔnɔ. Islamic State kulu min bɛ farafina tilebinyanfan fɛ ani Boko Haram, olu bɛ u ka fanga-yɔrɔ la kosɛbɛ Nizeriya worodugu-kɔrɔn fɛ. Jihadikɛlaw y’a Jira kɔsa in na ko u ye binkanniw Kɛ kilomɛtɛrɛ kɛmɛ caman na ka Bɔ u ka fanga-yɔrɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɛrɛfɛ. Zuluyekalo la, Iswap y’a jira ko a ye binkanniba dɔ kɛ Kuje kasobon kan, Abuja kɛrɛfɛ, ka mɔgɔ kɛmɛ caman bila ka bɔ kaso la, jihadisi ɲɛmɔgɔ caman fana tun bɛ o la.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG