Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Floride mara la, Demokarati Maxwell Frost nana ni funan kɛninw " Gen Z" ye wasablon -Kongresi -kɔnɔ


Democratic candidate for Congress Maxwell Alejandro Frost in an undated photo provided by the Maxwell Alejandro Frost for Congress campaign.
Democratic candidate for Congress Maxwell Alejandro Frost in an undated photo provided by the Maxwell Alejandro Frost for Congress campaign.

Demokarati Maxwell Frost, san 25, kɛra "Gen Z" mɔgɔ fɔlɔ ye min donna Ameriki Kongresi la taratadon, a ye se sɔrɔ san Floride ye sigiyɔrɔ ye jamanakuntigiso la, ka kɛɲɛ ni Ameriki kunnafonidilaw caman ka fɔ ye. Kandida min tun bɛ Floride jamana ka kalatabolo dɔ la, a ka c’a la, a ye se sɔrɔ a ka parti kan, a jatera ko a ye setigi ye CBS ni CNN telewisɔnw fɛ. "WE WON!!!!", o ye tweet kɛ ka ɲɛsin Kongresi donna kura ma. "An ye tariku sɛbɛn Floridekaw ye, + Gen Z +, ani mɔgɔ bɛɛ ye minnu dalen bɛ siniɲɛsigi ɲuman na", a y'a fara a kan. Farafinna-Amerika kamalennin in, min lamɔna ba lamɔbaga dɔ fɛ min bɔra Kuba, o bɛna bɔ kɛnɛ kan ɲɛda finmanw ni kunsigi jɛmanw cɛma minnu bɛ dugu kɔnɔ... Ameriki pariti - duguma-so kɔnɔ, a si hakɛ ye san 58 ye. "An mago bɛ nin ciden in na Kongresi kɔnɔ, walasa ka mara sɔrɔ min bɛ tali kɛ jamana na, wa a b'a dɔn a bɛ min kɔnɔ", a ko ten Maxwell Frost ye AFP bila Ɔkutɔburu kalo la. Ka bɔ "Generation Z" la - bi funan kɛninw ni baliku kalandenw ta - a b'a fɔ ko politiki jɔyɔrɔ bɛ numan fɛ dafalen na. Maxwell Frost bɛ cikanw bɔ ni marifa ye sigida tilennenya walima waati jiginni kɛlɛli kan, wa a b’a fɛ ka baara kɛ n’a ka cikan ye walasa ka... marifatigiw ka fariyakow kɛlɛ. Kamalennin in y’a sen don politiki la a si san 15 la, a siranna kosɛbɛ i n’a fɔ a jamanaden caman, marifa cilen dɔ fɛ Sandy Hook duguma kalanso la, san 1999. dugu kɔnɔ min tɔgɔ ye ko Connecticut san 2012. Kɔfɛ, a kɛra jamana ka lasigiden dɔ ye jɛkulu min tɔgɔ ye ko March for Our Lives, o ye jɛkulu ye min sigira senkan mɔgɔfaga wɛrɛ kɔfɛ san a Floride lise la. New Hampshire, kandida wɛrɛ min si bɛ san 25 la, n’o ye Karoline Leavitt ye, ale fana tun bɛ ka jɔyɔrɔ dɔ ɲini jamanatigiso la. U si hakɛ surunyalen don, cebo fila ninnu tun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ o kan politiki siratigɛ la. Ni yɛrɛ bonya ye Trump dɛmɛni na, Repibiliki bɛ jigin dɔ lafasa salenw ni dancɛw kɔlɔsili gɛlɛnw.

Ani, AFP

XS
SM
MD
LG