Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Wagner musaka min bɛ Mali la "nafa ka ca ni a taara la yiriwali"Alzeri jamanatigi Abdelmajid Tebboune ka fola.


Abdelmadjid Tebboune
Abdelmadjid Tebboune

Mali finitigi fanga ye wari min don Mali kɔnɔ walasa ka Risi Wagner kulu ka sarala sɔrɔdasiw ka baara kɛ, o tun bɛna "nafa caman sɔrɔ" n'a donna sɔrɔko lanyiniw , Alzeri jamanatigi Abdelmajid Tebboune y' o fɔ . "Wari min bɛ nin kɛli in musaka bɔ, o tun bɛna bila yɔrɔ ɲuman na, wa nafa tun bɛna bonya kosɛbɛ n'a taara yiriwali la Sahel", a y'o fɔ aka kumaɲɔgɔnya kɔnɔ ni kunnafoni gafe seben Le Figaro, aka jumadon bɔko kɔnɔ. Mali ye sɔrɔdasiw ka fanga tiɲɛni fila kɛ Awirilikalo san 2020 ani mɛkalo san 2021. Hali n’a ma sɔn o ma abada, finitigi furance fanga ye wele bila Wagner k’a sɔrɔ a daminɛ na a tun bɛ Faransi sɔrɔdasikulu Barkhane gɛlɛya, jihadi kɛlɛli kɛlɛ kɔnɔntɔn kɔfɛ. "jatigewale tɛ min bɛ ne jɔrɔ kosɛbɛ, an bɛ se ka se sɔrɔ a kan. Ne jɔrɔlen don kosɛbɛ ko Sahel bɛ ka jigin." tɔɔrɔ kɔnɔ. O yɔrɔ la, fura in ye keme sarada la 80% sɔrɔko ye, 20% ye lakana ye". Politiki gɛlɛyaw Mali kɔnɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni lakana gɛlɛyaba ye min bɛ senna kabini murutili daminɛna san 2012 faranfasibaga ni jihadisiw bɛ jamana koronyanfan fɛ. Mali marifatigi kulu minnu ye bolonɔ bila bɛnkan na min bɛ wele ko Alzeri hɛrɛ bɛnkan na san 2015, a bɛ se ka fɔ ko Tuaregw ka murutili kɔrɔ, Coordination of Mouvements de l'Azawad (CMA), y'u ka sendon dabila dɔgɔkun tɛmɛnen, k'a sababu kɛ "politiki negebaliya basigilen" ye, Bamakɔ finitigiw ka a mara. Kɔrɔlen murutili tun y’a ka kɛlɛ dabila ni nin hɛrɛ bɛnkan in ye. Jihadikɛlaw bɛ ka Mali sɔrɔdasiw kɛlɛ ani uka fariyakow bɛ u jɛnsɛnna Mali cɛmancɛ la , ka fara a sigiɲɔgɔn Burukina Faso ni Nizɛri kan . Kɛlɛcɛ minnu ni silamɛtɔnba ni Al-Qaida cɛsirilen don, olu yɛrɛ bɛ ka t’a fɛ uka ɲɛtaa la Gine kɔgɔjida fan fɛ. "Ko in ɲɛnabɔli yɔrɔ la, a jɛlen don ko o bɛ tɛmɛ Alzeri fɛ. N'an tun ye dɛmɛ sɔrɔ Alzeri bɛnkan waleyali la, san 2015, ka... nin yɔrɔ in lafiyali, an tun tɛna kɛ yen", jamanatigi Tebboune ye i sinsin o kan , ka Alzeri cidenjuruya basigilen dɔ ta. "Walisa ka hɛrɛ lasegin, Mali koronanfan mɔgɔw ka kan ka don Mali baaradaw la."

Ani AFP

XS
SM
MD
LG