Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Irisi jamanaden Lavrov taara Mali la, ka kɛ taamasyɛn ye, k’a jira ko jɛɲɔgɔnyaw bɛ ka sinsin


Russian foreign minister Lavrov visits Mali
Russian foreign minister Lavrov visits Mali

Irisi jamana ka kɔkankow minisiri Sergei Lavrov sera Mali taratadon sɔgɔmada fɛ, ka kumaɲɔgɔnya kɛ n’aka jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye, n’o ye Moskow ka dɛmɛ ɲini jihadi-islamistiw dɔ kɛlɛli la murutili min bɛ to ka sinsin hali ni san caman kɛlɛli kɛra. Lavrov, min tun bɛ Irak jamana kan tenin don, a nali senfɛ, a ɲɔgɔnna Abdoulaye Diop ye a bisimila. Cɛ fila ninnu ma dɔ dilan kuma fɔlenw ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma. O taama in min tɛ sanga 24 bɔ, o bɛna kɛ aka taama sabanan ye farafina kabini zuluye kalo, n’oye cɛsiri dɔ ye walasa ka Irisi jamana ka jɔyɔrɔ bonya farafinna kɔnɔ, jamana caman cɛma jamana wɛrɛw ka danfara Moskow ka binkanni kɔfɛ Ukraine jamana kan salon. Kabini aye Mali minɛ fanga-dafiri fila la kabini san 2020 Awirili kalo, sɔrɔdasi-jɛkulu min ɲɛmɔgɔya tun bɛ Kolonɛli Assimi Goita bolo, oye Risi ka dɛmɛ minɛ ka dɛmɛ don aka jihadi kɛlɛli kɛlɛ kɔfɛ, a kɛlen kɔ ka Faransi jamana finitigi kɔrɔ ka fanga gɛn. Mali jamanatigi caman taara Moskow, nka Lavrov ka taama in ye "a suguya fɔlɔ ye" min kun ye ka "bofan tigitigi kura" sigi senkan lakana kama ani sɔrɔko jɛ-ka-baara jamana fila ninnu cɛ , Mali jamana kɔkankow minisiriso ka fɔ la . Lavrov bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ taratadon ni Goita ye, ka fara jamana kɔkankow minisiri Diop kan, wa kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ bolodara o kɔfɛ. Mali ye awiyɔnw ni binkanni ɛlikopɛriw sɔrɔ kaban ka bɔ Moskow ka fara Risi sɔrɔdasi kɛmɛ caman kan minnu ɲɛfɔra Mali ɲɛmaaw fɛ ko... kalanfa minnu bɛ ka dɛmɛ don walasa k’a lafasali n’aka yɛrɛmahɔrɔnya sabati. Tlebi jamanatigiw ni josariyaw tɔn dɔw ko tiɲɛ na, kɛlɛcɛw ye sɔrɔdasi-jɛkuluw ye ni Wagner kulu ye, minnu jalakilen don ko u ye juguya kɛ fɛɛrɛw ni josariyaw tiɲɛniw farafina yɔrɔ wɛrɛw la. Mali ɲɛmaaw y’a jira ko u ye se sɔrɔ silamɛtɔnw kan minnu ye fanga laɲini kabini san tan tɛmɛnenw, gɛlɛya min ye mɔgɔ ba caman faga ka mɔgɔ ba kɛmɛ caman wajibiya ka bɔ uka so. Nka jamana wɛrɛw ka kɔlɔsilikɛlaw, n’o ye Duniya Kelenya tɔn ba ye, olu ye siga don o fɔlenw na, k’a kɔlɔsi ko binkanniw bɛ senna ka taa a fɛ kenyeka ni kɔrɔn fɛ... jamana. Tenin don, duniya kelenya ton ba(ONU) ka josariyaw gniemogo Volker Turk ye Mali ka jekulu ka adamaden josariyaw gniemogo mogow gɛn ka bɔ kɛnɛ kan dɔgɔkun laban in na, k'a fɔ ko a ka baara "nafa ka bon ka tɛmɛn fɔlɔ kan". - cidenjuruya fanga-dafiri - . Lavrov ka taama in fana bɛ na ni dannayabaliya ye ko Goita bɛna nɔrɔ aka bɛnkan na walasa ka segin siwili fanga la san 2024 marisi kalo la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni lakana gɛlɛya bɛ senna. Kalo tɛmɛnen, Coordination des Mouvements Azawad (CMA), n’oye jɛkulu ye min fanba ye Tuareg ye, n’oye jamana kɛlɛ san caman kɔnɔ ka sɔrɔ ka bolonɔ bila a hɛrɛ bɛnkan min kɛra san 2015, o y’a jira k’a bɛ ka bɔ cɛsiriw la walasa ka sariyasunba kura sigi senkan, k’a jalaki ko junta ye senna-taama kɛ. Mali ka Risi jɛɲɔgɔn kura fana jalakilen don josariyaw tɔnw fɛ ani seerew fɛ, ka dajuru tigɛ siwiliw kan, ONU ka hadamaden josariyaw ciden fana sen bɛ o la, o de y' aka yamaruya bila ka bɔ jamana kɔnɔ. Sɔrɔdasi fanga ye ONU ka hɛrɛ sabatili sɔrɔdasikulu MINUSMA ka cɛsiriw bali siɲɛ caman walasa ka hadamadenw ka josariyaw tiɲɛni kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ min bɛ kɛ sɔrɔdasikulu fɛ. K’a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ ka bonya ni diɲɛ jamanaw cɛ, Moskow jigi b’a kan ka sababu dɔ minɛ walasa k’a ka fanga bonya o mara gɛlɛn in na, ni jateminɛnaw ye k’a kɔlɔsi ko farafina jamana damadɔ banna ka Irisi ka binkanni jalaki Ukraine jamana kan. Zanwuyen kalo la, Lavrov ye Tlebi jamanaw sɔsɔ k’a sɔrɔ a tun bɛ Ameriki n’a jɛɲɔgɔnw jalaki “kolonya fɛɛrɛw” la, k’a sɔrɔ a taara Angola, farafina tilebinyanfan ani Eswatini, k'a sinsin a kan ko Moskow ye jɛɲɔgɔnya ɲini farafinna kɔnɔ min jɔlen bɛ "jɛɲɔgɔnya ni dɛmɛ" kan.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG