Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Nizeriya jamanatigi ye a latige ka fɛɛrɛ ɲini walasa ka wariko gɛlɛya nɔgɔya


Nigeria Floating Naira
Nigeria Floating Naira

Nizeriya jamanatigi Muhammadu Buhari ye wari falen-falen lafasa alamisa don, min ye mɔgɔw ka sɔsɔli ni wariko gɛlɛyaw lawuli, nka a ye yamaruya di ko kɔrɔ, wari fitinin fura naira 200 warijɛw ka to sɛnɛ na walasa ka dɛsɛw nɔgɔya. Nizeriya ye kɛlɛ kɛ ni warijɛ farikoloma dɛsɛ ye kabini Nizeriya warimarayoro Cɛmancɛ cekeda(CBN) y’a daminɛ ka sigida naira wari kɔrɔw ɲɔgɔn falen-falen wari min bɛ kɛ kura ye, minnu dilannen don kokura, o bɛ na ni warisɛbɛnw dɛsɛ ye. Wari dɛsɛ ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ juguw lawuli dugubaw kɔnɔ, bawo warimarayoro sannikelaw diminnenw ni u dusu tiɲɛnenw ye binkanni kɛ warimaroyorw kan ani ka u tiɲɛ ani... siraw datugulenw. Dɔgɔkun caman wariko gɛlɛya juguyara tile damadɔ sanni Nizeriyakaw ka taa wotekɛyɔrɔ la fevrier kalo tile 25 walasa ka Buhari nɔnabila sugandi min bɛna sarati jigin a ka fanga waati fila kɔfɛ. Jamana ka kunnafonidi dɔ la alamisa don sɔgɔmada joona fɛ, Buhari y’a jira ko naira politiki in ye “bɔli ɲuman ye ka bɔ waati tɛmɛnenw na” k’a fɔ ko a bɛ “jagɛlɛya”ciyen tamashin jira " ka ɲɛsin kalata hɔrɔnyalen ni tilennenya ma, n'o ye ka dɛmɛ don ka wote sanni bali. Jamanatigi ko gɛlɛyaw ni dimi minnu bɛ mɔgɔw la wariko gɛlɛya in kan, o y’a dusu lamin. "Walasa ka fɛnw sɔrɔli degunw nɔgɔya ka taa a fɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamanadenw ma, n ye sɔn di CBN ma ko warimaroyo warijɛ 200 kɔrɔw ka bɔ kokura." ka don sugu la », a ko ten. Politiki in ye naira 200, 500 ani 1000 warijɛw labɛn kokura. Naira 200 warijɛ kɔrɔw bɛna jɛnsɛn i n’a fɔ sariya wari tile 60 fo avril kalo tile 10 ka fara warijɛ kura kan. Buhari ko warisɛbɛn kɔrɔ 500 ni 1000 ka kan ka bila banki sanfɛla la. - Tɔɔrɔ gɛlɛya - . Dɔgɔkun nata jamanatigisigi kalata la, cebow ye jalakiw jago kɛ wariko gɛlɛya in kan, ni fangatigi All Progressives Congress ye politiki ton ni fanga sinama tɔnba Peoples Democratic Party bɛ ɲɔgɔn jalaki gɛlɛya in na. Boli min bɛ kɛ walasa ka Buhari nɔ bila, o bɛ ka kɛ kɛlɛ ye min bɛ kɛ sira saba fɛ: APC ka Bola Tinubu, Lagos sigida nyemogo kɔrɔ, PDP ka Atiku Abubakar, min tun bɛ jamanatigi dankan kɔrɔ kabini san 1999 fo san 2007, ani baarakɛlaw ka tɔnba Peter Obi, min bɔra kɛnɛ kan walasa ka APC ni PDP ka laadala fanga sɔsɔ. Buhari ko ale ka fanga "bɛna t'a fɛ ka waleyali jateminɛ ni laɲini ye walasa Nizeriyakaw kana doni kunntan." Jamanatigi y’a ɲini warimarayor cekeda sanfɛla fɛ, a k’a lajɛ ko warijɛ kura bɛ sɔrɔ ka caya ani ka sɔrɔ warimarayoro bolofara fɛ. Jatigɛwalew kɛra Nizeriya jamana kɔnɔ kabini warimarayoro baarada -sanfɛla ye fevrier kalo waati dantigɛlen bila walasa wari bilalaw ka warisɛbɛn kɔrɔw falen, o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman to wari tɛ minnu na ani a dusu tiɲɛna. Mɔgɔ caman minnu bɛ baara kɛ Nizeriya sɔrɔko labɛnbaliw la ani bolifɛnw na, olu bɛ wari kɛ jago la sanni ka warimarayoro taabolo kɛ. Warimaroyo sanfɛla y’a jira ko politiki in kun ye ka naira tɛmɛnenw ni naira nkalonmaw bɔ taabono kɔnɔ ka fara wari kunmabɔ nafolo fari fagali kan sara minnu bɛ di mɔgɔfagalaw ni jatigɛwalekɛlaw ma. Politiki in dabɔra fana walasa ka wariko gɛlɛyaw yiriwa, n’o ye ka dan sigi wariko baara la jagokɛlaw ye. Nka jamana fanga dɔw ye warimaroyo cekeda sanfɛla ta kiritigɛso la, k’a ɲini ka politiki in jɔ ani ka sira di Nizeriyakaw ma u ka baara kɛ ni kɔrɔlen ni kura bɛɛ ye sɛbɛnw fo bankiw ka se ka wari caman di. Kiiritigɛso bɛna kiri tigɛ fevrier kalo tile 22

An ni, AFP

XS
SM
MD
LG