Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Donald Trump jalakilen don fédéral kiritigɛlaw fɛ, a fɔlɔ don Washington, Etats-Unis jamana


FILE PHOTO: Former U.S. President Donald Trump at the North Carolina GOP convention dinner in Greenville

Donald Trump jalakilen don fédéral kiritigɛlaw fɛ, a fɔlɔ don Washington, Etazuni jamana

Donald Trump bɛ gɛlɛya kura ye a ka jamanakuntigiya laɲiniw na, n’a jalakilen don fanga kiritigɛlaw fɛ k’a sɔrɔ Ameriki Repibiliki jamanatigi koro ye siko kɛ ka se sɔrɔ kokura White House la san 2024. Mr. Trump y’a jira alamisadon ko fédéral kiritigɛlaw y’a jalaki aka White House ka sɛbɛn marayɔrɔw ɲɛnabɔli la. A y'a sɛbɛn ko: "Biden ka fanga jugu ye ka sonadonbaga ladɔnniya ko n jalakilen don, a bɛ miiri ko n'o kɛra nkalontigɛko in na." a ka Truth Social network kan ka ɲɛsin sɛbɛnw kɛsu ma minnu taara n’a ye a bɔlen kɔ Washinton. Donald Trump, n’o ye sisan jamanatigi kɔrɔ fɔlɔ ye Ameriki jamana tariku kɔnɔ, n’a jalakilen don fanga (fédéral) kiritigɛlaw fɛ, ale fana jalakilen don tilennenya balili ani nkalontigɛ, a y’a fara a kan. Sɛbɛn si ma sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ ka bɔ kiritigɛlaw ka sariyaso la. White House ko ale ye jalaki in dɔn ka bɔ... kunnafoni dilaw ni kumalasela dɔ ma sɔn ka kuma, k'a sinsin a kan ko minisiriso "b'a ka kojuguba kɛlaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a yɛrɛma", o ye kunnafoni di CNN kan. Miliyarikɛla in, n’a ka Floride so binna samiyɛ tɛmɛnen na FBI ka lasigidenw fɛ minnu tun bɛ ka sɛbɛnw ɲini, o y’o fɔ ko a tun ka kan ka taa fédéral kiritigɛso la Miami taratadon -- a san 77nan seli ɲɛsigi don na. A ka lafasali baga Jim Trusty y’a jira CNN kan ko a ka kiliyan bɛna taa nin weleli in na, wa ko a jalakilen don wolonwula kɔnɔ, o la, sɛgɛsɛgɛli sariya dɔ kɔnɔ min bɛ sɛbɛnw marali bali yɔrɔw la minnu ma yamaruya ani minnu lakananen tɛ. Marisikalo la, a tun jalakilen don kaban jatebɔ nanbarako caman na Niyɔriki jamana kiritigɛlaw fɛ, ka ɲɛsin wari sarali ma min kɛra ka kɔn... 2016 sàn jamanatigi ka kalata walasa ka makoroba filimu ɲɛnajɛla dɔ da tugu min b'a fɔ ko ale de tun ye a matigimuso ye. O fɛntigi kɔrɔ in, n’o ye nin waati in na, a bɛ cebow tɔw ɲɛfɛ kosɛbɛ Repibiliki ka ceboya la, o y’a yɛrɛ lafasa tuma bɛɛ ka bɔ fɛn o fɛn na nafolo tiɲɛni ani k'a yɛrɛ jira iko "politiki tɔɔrɔ" sɔrɔbaga. "Ne jalakibali don, ne ma kojugu si kɛ", a y'o hakili sigi jumadon wula fɛ, a ka wideyow kɔnɔ min bilala twitter kan, k'a jira ko "kalata donna... sanfɛyɔrɔba la.

Ani, AFP

XS
SM
MD
LG