Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Mali ye wele bila ka ONU ka cidenyabaara ban joona Mali jamana na


United Nations Mali
United Nations Mali

Mali jamana kɔkankow minisiriso nyemogoAbdoulaye Diop ye wele bila jumadon walasa ONU-duniya kelenya ton ka lakana tɔnba ka hɛrɛ sabatili baara bɔ a ka jamana kɔnɔ "k'a sɔrɔ a ma mɛn", k'a jalaki a "dɛsɛ" ka jaabi di lakana gɛlɛyaw ma. Jamana sɔrɔdasi faamaw ye baara dankarili kɛ hɛrɛ lakana bagaw la ka taa a fɛ ani fana ka Mali ka jɛkafɔ min kɛra kabini tuma jan ni... koloni fanga kɔrɔ Faransi. "Mali fanga bɛ wele bila Minusma ka bɔ yen k'a sɔrɔ a ma mɛn", ONU ka kɛlɛbolo tɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ, Abdoulaye Diop y'o fɔ. "Nka, fanga b'a fɛ ka jɛkafɔ kɛ ni Duniya Kelenyatɔnba ye nin ko in kan", Diop y'o fɔ, k'a ban sugandi bɛɛ la walasa ka yamaruya caman cili kɛ ka cidenya baara in kɛ i n’a fɔ ONU nyemogo y’a jira cogo min na. "A bɛ iko Minusma kɛra gɛlɛya in dɔ ye, a kɛlen ka sigidamɔgɔw ka gɛlɛyaw lawuli minnu juguyara ni jalaki juguw ye kosɛbɛ minnu ka bon kosɛbɛ." min bɛ bɛn hɛrɛ , bɛnkan ani jamana ka jɛkafɔ ma Mali kɔnɔ », minisiri y’o fɔ. A y’a jira fana ko : « Nin ko in bɛ dannaya baliya dusukun nata lase jamana denw ma Minusma ko la », k’a kɔlɔsi ko ONU ka dankarili dɔ kɛra kɔsa in na lasigiden- commisaire- min ɲɛsinnen bɛ hadamadenw ka josariyaw ma, o tun bɛ jihadiw kɛlɛli baara dɔ kan Moura dugu kɔnɔ san 2022 marisi kalo la. ONU ɲɛmaa Antonio Guterres ye fɛɛrɛ saba jira janvier yekalo la walasa ka cidenyabaara in sɛmɛntiya, k’a ta baarakɛlaw caya la ka se a bɔli ma sɔrɔdasiw. Cisama dɔ kɔnɔ min bɔra dɔgɔkun daminɛ na, a ye fɛɛrɛ tigɛlen dɔ laadi lakanaton ba ma, walasa ka cidenya baara in "labɛn kokura" ka... aw bɛ aw sinsin fɛn damadɔw kan minnu ka kan ka bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la.

Ani AFP

XS
SM
MD
LG