Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Mali koronyanfan la (sigida mɔgɔ sugandilenw)Siwili maa 13 ni kɔ fagara kabini taratadon, jihadikɛlaw fɛ


MALI-ARMY-FRANCE-TAKUBA
Siwili maa 13 ni kɔ fagara kabini taratadon, jihadikɛlaw fɛ minnu bɛ siga la ka bɔ silamɛtɔnba dɔ la Mali koronyanfan fɛ, kunnafonidilaw y’a jira arabadon. AFP sigida mɔgɔ sugandilen fila bɛ ka kuma ni u tɔgɔ ma fɔ. "Waatilata hakɛ min kɛra sisan, o ye mɔgɔ 13 faga, mɔgɔ tan ni fila jogin na ani (mɔgɔ kɛmɛ caman) ye dugu caman bila dugu kɔnɔ... municipalité de Gabéro", Gao mara la, o y' a jira ko sigida mɔgɔ sugandilen dɔ y' a jira ko Mali sɔrɔdasiw tɛ yen o yɔrɔ la , wa a y' a jira ko « nin » fagali" ka ɲɛsin silamɛtɔnba ma Saharaba (EIGS) la. "U ye mɔgɔ caman faga, ka tɛmɛ mɔgɔ 17 kan", sigida ɲɛmɔgɔ wɛrɛ y'o fɔ. "Kamalenninw bɛɛ bɔra. A ka c'a la, u bɛ ta." baganw. Nin ye u (jihadikɛlaw) siɲɛ fɔlɔ ye ka mɔgɔ faga nin cogo in na », a y’o fɔ ka fara a kan. Denmisɛnw bɛ mɔgɔ minnu tɔɔrɔla, olu dɔ y’o fɔ, mɔgɔ sugandilen dɔ ani tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ. « An tɛ se ka mɔgɔ salenw hakɛ jate tugun.Musow ni denmisɛnw bɛ ka kurunw ɲini walasa ka taa kinin fɛ baji min bɛ taa Gao fan fɛ. A ka ca ni filimu ye, a ye balawu ye", o y’o fɔ a ka cikan lamɛntaw kɔnɔ, duguden dɔ, min bɛ wele bila dɛmɛ ma faamaw. "Suw su donna joona bi sɔgɔma. Dɔw tununna", duguden wɛrɛ y'o fɔ AFP ye. Gao ni Ménaka mara minnu bɛ kɔrɔn fɛ, olu kɛra EIGS ka binkanniba kɛyɔrɔ ye kabini san 2022. O fariyako in ye siwili kɛmɛ caman faga. Jamanadenw bɛ ka taa kuluw la ka taa dugubaw fan fɛ walima ka taa kanpaɲiw fan fɛ, fan dɔ fana sen bɛ o la dancɛ fan fɛ ni Nizɛri ye. Kɔlɔsilikɛla ni dɔnnikɛla suguya caman b’a ɲɛfɔ ko jihadikɛlaw y’u yɛrɛ minɛ yɔrɔ lakolon na min tora jihadi kɛlɛli fanga bɔli fɛ san 2022 Franse Barkhane, min Gɛnna ka Bɔ fanga la kabini Avril kalo 2020, min y'a Yɛlɛma politiki ni sɔrɔdasiya siratigɛ la ka taa Irisi fan fɛ. Juinkalo tile 16, ka bɛɛ kabakoya, Mali jamana kɔkankow minisiri Abdoulaye Diop fana y'a ɲini ka "bɔ k'a sɔrɔ a ma mɛn" ka... Duniya Kelenyatɔnba ka cidenjɛkulu Mali (Minusma), k'a ka "dɛsɛ" jalaki. Jɛkulu in ka basigiyɔrɔ dɔ bɛ Gao, kilomɛtɛrɛ bi duuru ɲɔgɔn koron fɛ, dugu misɛnnin min binkanni in ye min sɔrɔ. A ka bɔli bɛ siran bila mɔgɔ la lakanako gɛlɛya min tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kaban mara kɔnɔ, o juguyara. Lakanajɛkulu ka wote, min ka kan ka labanko sɛbɛn Bamakɔ min bɛ Minusma fɛ, o bolodara jumadon
Ani AFP

XS
SM
MD
LG