Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Dugukolo yɛrɛyɛrɛ barikama dɔ kɛra Maroc jamana na, mɔgɔ 820 ni kɔ fagara Marakech, Maroc jamana na


Morocco Earthquake
Morocco Earthquake

Dugukolo yɛrɛyɛrɛ barikama min Kɛra Maroc jamana na su fɛ k'a Tà jumadon na ka Se sibiridon ma, o ye tiɲɛniba Kɛ mɔgɔ 820 ni kɔ la ani danni siran Marakech, n’o ye turisiw ka yɔrɔ ye, ani dugu damadɔ wɛrɛw, ka kɛɲɛ ni fanga ka kunnafoni kura ye. Maroc jamana ka dɔnniya ni seko ni dɔnko ɲininikɛla (CNRST) y’a jira ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɛra 11h11 waati la (22:11 GMT) tun bɛ Al-Haouz mara la, dugu Marakech saheli-tlebi fɛ, jamana wɛrɛw ka turisiw ka yɔrɔ min ka di kosɛbɛ. Dugukolo yɛrɛyɛrɛ in ye mɔgɔ 820 faga, ka mɔgɔ 672 jogin, mɔgɔ 205 ka jugu, jamana kɔnɔko minisiriso y’o fɔ kunnafonidisɛbɛn dɔ kɔnɔ. Jateminɛ tɛmɛnen dɔ kɛra kunnafoni min b’a jira ko mɔgɔ 632 fagara ani mɔgɔ 329 jogin na. O yɔrɔ kelen in y’a jira ko mɔgɔ minnu sara, olu ka ca ni tila sabanan ye (394) Al-Haouz, n’o ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɛyɔrɔ ye ani Taroudant (271) min bɛ saheli fan fɛ. O tun ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ barikama ye min ye masaya minɛ fo ka na se bi ma. Ja minnu bɔra kunnafonidilaw fɛ ani finye sira fe ni seerew kan, olu b’a jira ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ nin ye tiɲɛniba kɛ dugu damadɔw kɔnɔ. Jaw y’a jira ko minaret dɔ yɔrɔ dɔ binna Jemaa el-Fna kɛnɛba tɔgɔba la, n’o ye Marakech dusukun gosilen ye, ka fila kɛ joginlenw. AFP kunnafonisɛbɛn cibaa dɔ y’a ye ko mɔgɔ kɛmɛ caman bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ dugu in kɛnɛba in na walasa ka su kɛ, siran fɛ... a ɲɔgɔnnaw (replicas). Dɔw tun bɛ ni finiw ye, dɔw tun bɛ sunɔgɔ duguma. « An tun bɛ taama na Jemaa el-Fna dugu kɔnɔ, dugukolo y’a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ, o kɛra kabako ye tiɲɛ na.An lafiyalen don ani an bɛ kɛnɛya la nka ne bɛ ka sɛgɛn hali bi. N ka denbaya kɔnɔmɔgɔ tan ni kɔ bɛ n bolo minnu sara Ijoukak (Al-Haouz ka togodala kafo kunnafoni jensin ka sɛbɛn). N tun ka kan k’o kɛ a ka gɛlɛn ka da a la bawo ne tun bɛ u fɛ a ma tɛmɛ tile fila kan », Houda Outassaf, dugu sigibaga dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kan sigiyɔrɔ. - « Chance ka kɛ ɲɛnama ye » - . Mimi Theobald, n’o ye Anglais turisi ye, n’o si ye san 25 ye, o tun bɛ ka a labɛn ka dumuni duman dun dumunikɛyɔrɔ dɔ ka kene kan n’a teriw ye “ni tabaliw.” y’a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ, minɛnw y’a daminɛ ka pan, an siranna.” "O kɔfɛ, an y'a ɲini ka taa an ka lotɛli la k'an ka bagajiw ni pasipɔriw ta bawo an ka pankurun tun bolodara sini nka a ma se ka kɛ." sabu an ka dunanso bɛ medina kɔnɔ. Nɔgɔw tun bɛ yɔrɔ bɛɛ, a tun tɛ a janto kosɛbɛ. Nin ye an siɲɛ fɔlɔ ye ka dugukolo yɛrɛyɛrɛ sɔrɔ. Adrénaline tun bɛ ban tuma min na, an y’a ye ko an ye nɛɛma sɔrɔ kosɛbɛ ka to ɲɛnamaya la hali bi,” a y’a fara a kan. Ka fara Marakech kan, dugukolo yɛrɛyɛrɛ in kɛra Rabat, Casablanca, Agadir ani Essaouira, o ye siran bila jamanadenw na. Caman Mɔgɔw bɔra o dugu ninnu nbɛdaw la, u siranna u ka sow binni ɲɛ, ka kɛɲɛ ni ja minnu bilala réseaux sociaux kan. Ɛntɛrinɛti baarakɛlaw ye fotow ni wideyow minnu bɔ, an bɛ se ka sow tiɲɛni nafamaw ye Marakech medina siraw kan. Nka mobili minnu tigɛra kabakurunw fɛ fana. "Ne tun bɛ n ka dilan kan tuma min na fɛn bɛɛ y'a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ (...) Ne bɔra ka don nbɛda la n farilankolon tilancɛ ani n taara n ka riadw lajɛ o yɔrɔnin bɛɛ. O tun ye... ɲagami bɛɛ lajɛlen, balawu lakika, dibi », Faransikɛ Michaël Bizet, san 43, laadala sow tigi, y’o fɔ AFP ye telefɔni na. dugu kɔrɔ min tɔgɔ ye ko Marrakech.

Ani AFP

Forum

XS
SM
MD
LG