Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Mali, Burkina ani Niger ka bɛnkan lafasalitɔn


United Nations Mali

Mali, Burkina Faso ani Niger ka sɔrɔdasi fanga ye bɛnkan bolonɔ dɔ kɛ sibiri don, walasa ka lafasalitɔn dɔ sigi senkan, jamana 3 (saba) ninnu ni ɲɔgɔncɛ. O bɛnkan bolonɔ de tɔgɔ l'AES « l’Alliance des Etats du Sahel ». Jamana 3 ninnu ka minisiriw cidenw y’o laseli kɛ Bamakɔ, Mali faaba la u ka ɲɔgɔnɲɛ sen fɛ.

Ni bɛnkan bolonɔ sababu sɔrɔla bɛnkan min tun bolodara jamana 3 ninnu ni ɲɔgɔncɛ dancɛwla n'a bɛ wele « Charte de Liptako-Gourma ». O bɛnkan in ye « l’Alliance des Etats du Sahel » (AES) sigi senkan. Mali dɔnlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ, Assimi Goita y'a fɔ cɔgɔmina a ka bololo sira fɛ n'o ye twitter ye. A y’a sinsin a kan ko “ka jɛ-ka-baara lafasali ni ɲɔgɔndɛmɛ sigicogo sigi senkan.”

Sariyasen 6nan bɛnkan in kɔnɔ kɔ binkanni kɛra jamana 3 ninnu dɔ la walima jamana sariyaw sɔsɔ, ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya n’a ka danbe ciɲɛ o bɛna jate binkanni de ye jamana tɔw kan. Wa a bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ kɛ o jamana in ye lafasalitɔn in kɔnɔ. Ola u bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka lakana segin ani k’a sabati o jamana min bɛ Jɛkulu kɔnɔ.

Kabini juillet kalo tile 26 fanga dafri kɛra Niger jamana na, o kɔsɔn farafina tilebin yanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu (CEDEAO) y'a jira ka banban o kan kɔ Niger sɔrɔdasiw ka jamana jɔnsew segin cogo kɔrɔ la joona, n'o ye jamanakuntigi Mohamed Bazoum bila jamana ɲɛmɔgɔya la n'a ka fanga dafri la.

Mali jamana kɔkankow minisiri Abdoulaye Diop y’o fɔ kunnafonidilaw ye ko : « Ni jɛɲɔgɔnya in bɛna kɛ sɔrɔdasi ni sɔrɔko cɛsiriw faralen ye ɲɔgɔn kan jamana saba ninnu cɛ ».

A y’a jira fana ko : “ An y'a ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye jatigewakɛlaw de kɛlɛli de ye jamana saba (3) in kɔnɔ.”

Liptako-Gourma mara min bɛ Mali, Burkina Faso ani Niger dancɛ la jatigewakɛlaw ye a tiɲɛ ni san labanw na.

Forum

XS
SM
MD
LG