Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Joe Biden ye Laseli ke Amerique jamanaden ye State Of Union Mars 7th 2024


Joe Biden ye Laseli ke Amerique jamanaden ye State Of Union Mars 7th 2024
Joe Biden ye Laseli ke Amerique jamanaden ye State Of Union Mars 7th 2024

Ameriki jamana na, mɔgɔ caman tun b’a miiri - walima u tun bɛ siran - ko Joe Biden bɛna senna-tɛgɛrɛ fɔ k’a to Kongresi la a ka State of the Union jɛmukan laban na ka kɔn Nowanburukalo kalata ɲɛ. O nɔ na, Ameriki jamanakuntigi min ye baara kɛ kabini waati jan, o taamana, a ma foyi kɛ

Forum

XS
SM
MD
LG