Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Mali ni Fransi Jamana Ka Tɛkɛ Di Ŋonkon Sɛbɛ Fura Saria Sira Kan Kow Jugu Kɛlɛli Kan


Mali ni Fransi Jamana Ka Tɛkɛ Di Ŋonkon Sɛbɛ Fura Saria Sira Kan Kow Jugu Kɛlɛli Kan
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00

Dr Abubakar Sidiki Fomba, ni wasa den do CNT la, mun manson saria tali man, ye hakili jaka bɔ Mali ni Fransi jamana ka tɛkɛ di Ŋonkon sɛbɛ fura saria sira kan kow jugu kɛlɛli kan

Mali la, wasa denw mɔkɔw 19 mason Mali ni Fransi jamana fila ka bolo di ŋonkon man saria lawaleyali yamariya sɛbɛ tali man, kiri ani kube da bara ŋonkonɲan sira kan. Ali Wasadenw mɔkɔw 78 sonan a man. A ba tow, ni jamana fila ka jamana denw ye kojugu kɛ I fa dug kolo kɔ kan, misali la, ni maliden walima fransi jamana den ye ko jugu kɛ Fransi walima Mali la, i bɛ bila kata i fa dugu kolo ka saria ka bolokan, gan ko Mali den n'sen tɛ ala, o kera sababu ye, saria tɛmɛ la. Dr Abubakar Sidiki Fomba, ni wasaden do, mun tun mason yamariyali man, ko olu wasa denw mɔkɔw 19 mason kadakan, benkan saria da'a ma gosi politiki kojugu kɛlaw ka kow la , kasɔrɔ, Dr fomba ko olu de , ŋonkonan kojugu belebele ba kɛla tɛ ye. A ko fana, jatikɛ walew ko , olu ni Fransi ka hakilila tɛ kelen ye a kan, ani a laban, Mali ni Fransi ka tɛkɛ di ŋonkon man finitigiw law kaw kan, ko u mason kadakan, ni sɛbɛ binan kɛ saba bu ye Fransi sardasuw non tinan seka minɛ u ka kojugu la Mali dugu kolo kan ka sababu kɛ an yɛre bolonon bila saria sɛbɛ fura bɛ u kisi. Gan , a ka kuma la, uka wili ka jɔ maseka saria yamariyali tali bali. Ko a yamariyale kɔrɔ tɛ, ko a tise ka falen kɔfɛ, ni a daganiyala ko jamana ka nafa tɛ a la, Dr fomba ka kuma la, a ​bise ka falen tukuni wasadenw fɛ.
XS
SM
MD
LG