Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Farafina Ngun Kunafoli Sanga Kelin kono


Farafina Ngun Kunafoli Sanga Kelin kono
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:06 0:00

🇪🇹Ethiopie: Etiyopikaw ye u ka san kura seli kɛ sɛtanburukalo tile 11 🇺🇬Uganda: Sigida kunnafonidilaw tun bolo degunnen don ka masamuso Elizabɛti filanan ka ciyɛn kofɔ 🇸🇳Senegali: Sanjiba min nana kɔsa in na Pink Lake la, min falen bɛ jɛgɛw la, o ye sanjiba tiɲɛnenw lawuli

Farafina Ngun Kunafoli Sanga Kelin kono
🇪🇹Ethiopie: Etiyopikaw ye u ka san kura seli kɛ sɛtanburukalo tile 11, ka kɛɲɛ ni Coptic kalandriya ye. Seliw tun bɛ dabila ka tɛmɛ a cogo kɔrɔ kan
🇺🇬Uganda: Sigida kunnafonidilaw tun bolo degunnen don ka masamuso Elizabɛti filanan ka ciyɛn kofɔ, ka waati bolodalenw tigɛ
🇸🇳Senegali: Sanjiba min nana kɔsa in na Pink Lake la, min falen bɛ jɛgɛw la, o ye sanjiba tiɲɛnenw lawuli, jibolisira juguw dɛsɛlen kɔfɛ, k’a sababu kɛ sanjiba ye min bɛ to senna Afiriki tilebinyanfan ni cɛmancɛla fan bɛɛ la.

XS
SM
MD
LG