Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🌍Farafina Ngun Kunafoli Sanga Kelin Kono


🌍Farafina Ngun Kunafoli Sanga Kelin Kono
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:11 0:00

🇳🇬Nigeria Sanjiba min binna tuma bɛɛ, o kɛra sababu ye ka sanjiba juguba lase san tan kɔnɔ, ka mɔgɔ 300 faga 🇺🇬Uganda: Madudu marabolo la, kɛnɛyaso caman bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ Ebola banabagatɔw 🇰🇪Kenya: Jamana in de ye Afiriki jamana ye sisan, avoka bεε bε bεn ton 80.000 ɲɔgɔn ma san o san

🌍Farafina Ngun Kunafoli Sanga Kelin Kono
🇳🇬Nigeria Sanjiba min binna tuma bɛɛ, o kɛra sababu ye ka sanjiba juguba lase san tan kɔnɔ, ka mɔgɔ 300 ni kɔ faga
🇺🇬Uganda: Madudu marabolo la, kɛnɛyaso caman bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ Ebola banabagatɔw kunbɛnni na.
🇰🇪Kenya: Jamana in de ye Afiriki jamana ye sisan, avoka bεε bε bεn ton 80.000 ɲɔgɔn ma san o san

XS
SM
MD
LG