Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

🌍Farafina ngun Kunafoniw Sanga Kelin kono


🌍Farafina ngun Kunafoniw Sanga Kelin kono
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00

🇨🇩DR Congo: Baarakɛlaw ye ɲɔgɔn lajɛ Goma, ka hakili jigin mɔgɔfaga dɔ la, Kishishe kɔrɔnyanfan dugu kɔnɔ, dɔgɔkun tɛmɛnen. 🇿🇦Afiriki worodugula: Weather Services ye lasɔmini kɛ ko sanjiba min bɛ to senna, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sanjiba caya Gauteng mara la

🌍Farafina ngun Kunafoniw Sanga Kelin kono
🇨🇩DR Congo: Baarakɛlaw ye ɲɔgɔn lajɛ Goma, ka hakili jigin mɔgɔfaga dɔ la, Kishishe kɔrɔnyanfan dugu kɔnɔ, dɔgɔkun tɛmɛnen.
🇿🇦Afiriki worodugula: Weather Services ye lasɔmini kɛ ko sanjiba min bɛ to senna, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sanjiba caya Gauteng mara la
🇳🇬Nigeria: Tɛrɛn sira min tun bɛ fɔ kosɛbɛ Abuja faaba ni Kaduna woroduguyanfan jamana cɛ, o daminɛna kokura, a jɔlen kɔ kalo 8 ni kɔ

XS
SM
MD
LG